Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.67.20.2021.MJ67

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

AR.6733.67.20.2021.MJ67                                                                        

Rzeszów, 2021-09-17

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 13 września 2021r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na żądanie spółki: STUDIO O2 Pracownia Architektoniczna Sp. z o. o.,52-201 Wrocław, ul. Gen. St. Maczka 9A/10, adres do korespondencji: 35-026 Rzeszów, ul. Poniatowskiego 3/7, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” na działkach nr 1283/3, 1282/4, 1281, 1280 obr. 222 w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa