Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR. 6733.71.14.2021.AS71

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2021-09-17

  1. 6733.71.14.2021.AS71

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.  poz. 741 z późniejszymi zmianami),

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 17 września 2021 r., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:Odcinek sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej” na działkach nr 1331/9, 1329/10, 1331/10, 1331/12, 1333/1 obr. 225 położonych w Rzeszowie dla Pana Rolanda Jakubowskiego.

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (Rzeszów, ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa