Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.62.18.2021.SN62

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2021-09-15

AR.6733.62.18.2021.SN62

  OBWIESZCZENIE

             Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741),

 PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 z a w i a d a m i a,

 że w dniu 7 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie
HARTBEX ZAMKOWE TOWERS Sp. z o.o., Al. Mjr. W. Kopisto 8a/494, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Sieć kanalizacji sanitarnej” na działkach nr 553/24, 1072/295 obr. 208 położonych w Rzeszowie, przy ul. Kopisto.

             Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (Rzeszów, ul. Kopernika 15, pok. 32) lub przesłać drogą pocztową w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Katarzyna Leśko

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa