Obwieszczenia

obwieszczenie AR.6733.54.4.2021.BP54

 

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2021-09-10

AR.6733.54.4.2021.BP54

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm. )

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 7 września 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej oraz zmiana sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia usługowe (usługi zdrowotne)” na działce nr 1103/1obr. 207 położonych w Rzeszowie przy ul. Fryderyka Szopena.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa - Rzeszów ulica Kopernika 15  pokój Nr 37 lub przesłać drogą pocztową w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa