Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.70.27.2021.AK70

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2021-09-10

AR.6733.70.27.2021.AK70

OBWIESZCZENIE

             Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.741)  

podaję do publicznej wiadomości,

 że w dniu 10 września 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej” na działkach nr 431/4, 466/4, 466/1, 461, 419/1, 457/6 obr. 224 położonych w Rzeszowie przy ul. Doliny Strugu.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-cz Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa