Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.65.18.2021.MP65

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 Rzeszów, 2021-07-21

AR.6733.65.18.2021.MP65

  

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 735)

 podaję do publicznej wiadomości,

 że w dniu 15 lipca 2021 r., na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Marcina Rusinka, zam. Krosno 38-400, ul. Krakowska 21/10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 537/3, 537/4, 541/3, 542/2, 545/14, 541/1, 542/1, 541/2, 543/2, 543/3, 545/7, 543/4, 541/4, 545/8, 543/1, 545/6, 545/11, 545/12, 545/9, 545/10, 544/3, 544/4, 537/1, 537/2, 545/13 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej.”

 W ciągu 7 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia można w Wydziale Architektury (ulica Kopernika 15) w godzinach od 8.00 do 15.30 (w środy od 8.00 do 17.00) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski w tej sprawie można złożyć na piśmie w ciągu wyznaczonych wyżej 7 dni w sekretariacie Wydziału lub przesłać drogą pocztową.

            W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

   

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-cz Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa