Obwieszczenia

Obwieszczenie AR.6733.64.8.2021.AG

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

Rzeszów, 2021-06-10

AR.6733.64.8.2021.AG64

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 741),

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 8 czerwca 2021 r., na żądanie Prezydenta Miasta Rzeszowa, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Krzysztof Czech, al. T. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu wraz ze stanowiskami do legalizacyjnego pomiaru pojazdów – przebudowa drogi na działce nr 3066 obr. 209 położonej w Rzeszowie przy al. Sikorskiego.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa