Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.62.5.2021.SN62

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

Rzeszów, 2021-06-09

AR.6733.62.5.2021.SN62

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 741),

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 9 czerwca 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach: 906/2, 903/1
obr. 210 w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 32) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy. Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Katarzyna Leśko

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa