Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.65.11.2021.MP65

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2021-05-04

AR.6733.65.11.2021.MP65

  

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.741).  

 podaję do publicznej wiadomości,

 że w dniu 5 maja 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 892/8, 892/11, 892/7, 892/10, 892/6, 892/9 obr. 221 polożonych przy ul. św. Rocha w Rzeszowie.

 Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

  

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-cz Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa