Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6740.65.86.2019.AG65

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2021-04-30

AR.6740.65.86.2019.AG65

 

OBWIESZCZENIE

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia

o zmianie nazwy inwestycji w postępowaniu administracyjnym

znak: AR.6740.65.86.2019.AG65

 prowadzonym na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa – Zarządcy Dróg na terenie Miasta Rzeszowa, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Obecna nazwa inwestycji:

„Budowa ul. Zofii Wallis w Rzeszowie”

 

  1. Działki, które Inwestor zamierza zająć pod pas drogowy objęty liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

 województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obr. 221 Rzeszów – Słocina:

832; 848/8 (848/1); 847/2 (847/1); 845/3 (845/2); 844/4 (844/3); 843/6 (843/1); 842/8 (842/4); 842/6 (842/5); 841/3 (841/2); 839/1 (839); 838/7 (838/2); 837/4 (837/3); 836/6 (836/5); 835/6 (835/3); 835/4 (835/1); 834/3 (834/2); 833/1 (833); 831/1 (831); 829/1 (829); 828/3 (828/2); 827/4 (827/3); 826/4 (826/3); 825/5 (825/4); 824/1 (824); 823/5 (823/4); 822/7 (822/3); 822/5 (822/4); 821/3 (821/1); 820/1 (820); 819/1 (819); 818/1 (818); 817/4 (817/1); 815/12 (815/3); 816/1; 815/6 (815/2); 814/5 (814/2); 814/3 (814/1); 813/1 (813); 809/5 (809/2); 809/3 (809/1); 808/1 (808); 807/1 (807); 806/1 (806); 805/1 (805); 804/3 (804/1); 803/5 (803/1); 802/4 (802/3); 801/9 (801/1); 800/5; 800/2; 799/3; 799/2; 798/3 (798/1); 797/9 (797/2); 796/3 (796/1); 795/3 (795/1); 794/1 (794); 793/4 (793/3); 792/3 (792/1); 791/3 (791/1); 790/1 (790); 789/1 (789); 788/5 (788/2); 787/5 (787/2); 786/3 (786/2); 785/3 (785/2); 784/5 (784/1).

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która uległa podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem. Ponadto numery działek zajmowanych przez inwestycję zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli przedstawiona jest tylko jedna działka, to jest to działka niedzielona, zajmowana przez inwestycję.

 

  1. Działki, w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych leżących poza linią rozgraniczającą teren inwestycji (w liniach czasowego zajęcia):

 województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obr. 221 Rzeszów – Słocina:

876/4, 851/1, 848/6, 848/7, 848/5, 848/2, 848/9 (848/1), 781/6, 781/17, 783, 847/3 (847/1), 845/4 (845/2), 844/5 (844/3), 843/7 (843/1), 842/9 (842/4), 842/7 (842/5), 841/4 (841/2), 839/2 (839), 838/8 (838/2), 837/5 (837/3), 836/7 (836/5), 835/7 (835/3), 835/5 (835/1), 834/4 (834/2), 833/2 (833), 831/2 (831), 829/2 (829), 828/4 (828/2), 827/5 (827/3), 826/5 (826/3), 825/6 (825/4), 824/2 (824), 823/6 (823/4), 822/8 (822/3), 822/6 (822/4), 821/4 (821/1), 898/1, 809/6 (809/2), 809/4 (809/1), 808/2 (808), 807/2 (807), 806/2 (806), 805/2 (805), 804/4 (804/1), 803/6 (803/1), 802/5 (802/3), 801/10 (801/1), 800/7, 799/5, 798/4 (798/1), 797/10 (797/2), 796/4 (796/1), 795/4 (795/1), 794/2 (794);  793/5 (793/3), 792/4 (792/1), 791/4 (791/1), 790/2 (790), 789/2 (789), 788/6 (788/2), 787/6 (787/2), 786/4 (786/2), 785/4 (785/2), 784/6 (784/1).

 Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która uległa podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem. Ponadto numery działek zajmowanych przez inwestycję zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli przedstawiona jest tylko jedna działka, to jest to działka niedzielona, zajmowana przez inwestycję.

W ciągu 7 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia można w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ulica Kopernika 15) w godzinach
od 8:00 do 15:30 oraz w środy od 8:00 do 17:00
zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski w tej sprawie można złożyć na piśmie w ciągu wyznaczonych wyżej 7 dni w sekretariacie Wydziału lub przesłać drogą pocztową.

            W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-cz Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa