Obwieszczenia

obwieszczenie AR.6733.55.3.2021.IB55

Rzeszów, 2021-04-06

AR.6733.55.3.2021.IB55

 

OBWIESZCZENIE

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami),

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:.

„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Leśnej w Rzeszowie” na działkach nr 554/3, 554/4, 555/3, 556, 555/2, 557, 539/5, 531/7, 531/8, 536/1 obr. 211.

 

Zainteresowani mogą w terminie do 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem w dniach pracy Urzędu w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00 w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 41 i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

 

KOMUNIKAT

W dniu 20 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym stan zagrożenia epidemicznego został zastąpiony stanem epidemii, obowiązującym od dnia 20 marca br. do odwołania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą. 

Ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie, której dotyczy zawiadomienie, można złożyć na piśmie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rzeszowa,  35-064 Rzeszów, Rynek 1, lub  e-mailem, lub poprzez platformę ePUAP. W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę podawać sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Dane kontaktowe:

Infolinia: 1 77 88 99 00

lub

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Sekretariat- 17 875 4334
e-mail: ar@erzeszow.pl