Obwieszczenia

Obwieszczenie: AR.6733.66.5.2021.ES66

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2021-04-07

AR.6733.66.5.2021.ES66

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.293).  

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 7 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej’’ na działkach nr 797, 798/3 obr. 220 przy ul. ks. Stączka w Rzeszowie.

 

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 15) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

            Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca. Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa