Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.51.5.2021.MW51

PPREZYDENT MIASTA RZESZOWA                                                                                                                                                                                                                          Rzeszów, 2021-04-06

 

AR.6733.51.5.2021.MW51

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 293 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 2 kwietnia 2021 r. na wniosek Pana Andrzeja Spirała, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr 371/1, 370/1, obr. 216 położonych w Rzeszowie przy ul. Borowej.

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa