Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.72.37.2020.KC72

 

 PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2021-02-23

AR.6733.72.37.2020.KC72

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020. 293 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 23 lutego 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:  „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1010/2, 1011/8 Obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Miejskiej.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa