Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.72.8.2021.KC72

Rzeszów, 2021-02-22

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

AR.6733.72.8.2021.KC72

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 18 lutego 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:  „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach  nr  829/8, 829/10, 829/11 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa