Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.67.2.2021.MJ67

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

AR.6733.67.2.2021.MJ67                                                                        

Rzeszów, 2021-02-22

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późniejszymi zmianami),

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 17 lutego 2021r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na żądanie Państwa Edyty i Jacka Dróżdż, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej” na działkach nr 1327, 1328/1, 1127/2 obr. 222.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa