Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6740.51.66.2020.MW51

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2021-01-14

AR.6740.51.66.2020.MW51

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia o wydaniu decyzji

znak: AR.6740.51.66.2020.MW51, z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443R polegająca na przebudowie zatoki autobusowej nr 98W – Staromiejska/Lubicz 05”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap II”

 

na niżej wymienionych działkach:

 

  1. Działki, które Inwestor zamierza zająć pod pas drogowy objęty liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

 

  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszów, obr. 216 Rzeszów – Staromieście:

 

1545/95, 1587 (1587/1, 1587/2)

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która uległa podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek zajmowanych przez inwestycję zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli przedstawiona jest tylko jedna działka, to jest to działka niedzielona, zajmowana przez inwestycję.

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w dniach pracy Urzędu w godzinach od 8:00 do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00 w Wydziale Architektury - Rzeszów, ulica Kopernika 15.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa