Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.72.32.2020.KC72

Rzeszów, 2021-01-13

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

AR.6733.72.32.2020.KC72

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 293)
 

podaję do publicznej wiadomości,

że w 11 stycznia 2021 r. . ( po uzupełnieniu wniosku z dnia 14 grudnia 2020 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej” na działkach nr 516/51, 516/50, 514/9, 514/10, 514/11, 514/12, 514/13, 514/14, 514/15, 514/16, 514/6, 514/7, 515 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Porąbki.

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa