Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.62.16.2020.SN62

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

Rzeszów, 2021-01-12

AR.6733.62.16.2020.SN62

 OBWIESZCZENIE

             Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 z późn.zm.),

 podaję do publicznej wiadomości,

 że w dniu 12 stycznia 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 978/2, 978/3, 977, 987, 986, 985, 979 obr. 211 położonych w Rzeszowie, przy ul. Piaskowej,

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 32) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy. Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Katarzyna Leśko

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa