Obwieszczenia

Obwieszczenie: AR.6733.66.21.2020.ES66

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

AR.6733.66.21.2020.ES66                                                                     

Rzeszów, 2020-11-20

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. 2020. poz. 293),

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 13 listopada 2020 r., po uzupełnieniu wniosku z dnia 28 października 2020r.,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: .: „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej’’ na działkach nr 296/11, 296/10, 296/8, 296/6, 296/7, 293/1, 298 obr. 220 przy ul. Spichlerzowej w Rzeszowie.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa