Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.62.11.2020.SN62

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

Rzeszów, 2020-09-16

AR.6733.62.11.2020.SN62

OBWIESZCZENIE

             Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293 z późn.zm.),

 podaję do publicznej wiadomości,

 że w dniu 16 września 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach
nr 313/1, 313/2, 314/1, 314/5, 314/6, 314/7, 315 obr. 210 położonych w Rzeszowie, przy ul. Strażackiej.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 32) w godzinach od 8.00 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00.W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy. Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Katarzyna Leśko

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa