Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.72.21.2020.KC72

 PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 Rzeszów, 2020-09-15

AR.6733.72.21.2020.KC72

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020. 293 j.t.)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 15 września 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

 

„Odcinek kanalizacji sanitarnej ” na działkach nr 1887/5, 1887/1, 1888/1 Obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej.

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 15) w godzinach od 8:00 do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa