Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.63.7.2020.LL63

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

Rzeszów, 2020-09-15

AR.6733.63.7.2020.LL63

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 14 września 2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1429, 1437/1, obr. 218 w Rzeszowie przy ulicy Nadbrzeżnej .

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 37) w godzinach od 8:00 do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z - ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa