Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.68.18.2020.BS68

Rzeszów, 2020-09-14

AR.6733.68.18.2020.BS68

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 14 września 2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Zielone Wzgórze   w Rzeszowie” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 4807/11, 4807/9, 4807/8, 4804, 4803/1, 4803/2, 4803/3, 4803/4, 4803/5, 4803/6, 4803/7, 4803/8  i 4803/9 obr. 222 położonych przy ulicy Zielone Wzgórze w Rzeszowie.

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 43) w godzinach od 8:00 do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

           

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa