Obwieszczenia

Obwieszczenie AR.6733.71.19.2020.AS71

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

Rzeszów, 2020-07-31

AR.6733.71.19.2020.AS71

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 23 lipca 2020 r., na wniosek Pana Waldemara Ślączka, zam. 35-317 Rzeszów,
ul. Budziwojska 447, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Grzegorz Dziedzic, zam. 35-113 Rzeszów, ul. Witkacego 2/31,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr 1719, 2352, 2557, 2558 obr. 225 położonych
w Rzeszowie przy ul. Podleśnej
.

 

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa