Obwieszczenia

Obwieszczenie AR.6733.64.18.2020.AG64 - wszczęcie postępowania

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-07-29

AR.6733.64.18.2020.AG64

OBWIESZCZENIE

            Działając na podstawie art. 61 1 3 i  4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 23 lipca 2020 r., na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Marcina Rusinka, zam. Krosno 38-400, ul. Krakowska 21/10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na dz. nr 2778/3, 2778/5, 2778/6, 2778/7, 2779/2 obr. 209 położonych przy ul. Spacerowej w Rzeszowie.

W ciągu 7 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia można w Wydziale Architektury (ulica Kopernika 15, pokój Nr 31) w godzinach od 8.00 do 15.30 (w środy od 8.00 do 17.00) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski w tej sprawie można złożyć na piśmie w ciągu wyznaczonych wyżej 7 dni w sekretariacie Wydziału lub przesłać drogą pocztową.

            W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa