Obwieszczenia

Obwieszczenie-AR.6733.61.4.2020.JB61

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

AR.6733.61.4.2020.JB61

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2020.293),

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 26 czerwca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” działkach nr 1770/3, 1777, 1781, 1791, 1792 obr. 219 Wilkowyja Płd. położonych w Rzeszowie, przy ul. Olbrachta.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (Rzeszów, ul. Kopernika 15, pok. 35) lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa