Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6732.62.1.2020.SN62

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

Rzeszów, 2020-06-30

AR.6732.62.1.2020.SN62

 OBWIESZCZENIE

             Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 w związku z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293),

 podaję do publicznej wiadomości,

 że w dniu 24 czerwca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Gminy Miasto Rzeszów, w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia
30 sierpnia 2019 r. znak: AR.6733.62.16.2019.SN62 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną” na części działki
nr 1528 obr. 211 przy ul. Jachowicza w Rzeszowie.

  Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (Rzeszów, ul. Kopernika 15, pok. 32) lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Andrzej Skotnicki

 Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa