Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.63.5.2020.LL63

 

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

AR.6733.63.5.2020.LL63

Rzeszów, 2020-06-29

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 293)

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 29 czerwca 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: p.n.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 694/1, 694/2, 694/3, 694/4, 694/5 obr. 217 w Rzeszowie przy Załęskiej .

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa - Rzeszów ulica Kopernika 15  pokój Nr 37 lub przesłać drogą pocztową w ciągu 7 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca  Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa