Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.67.6.2020.MJ67

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

AR.6733.67.6.2020.MJ67                                                                        

Rzeszów, 2020-06-29

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1945),

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 19 czerwca 2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na żądanie Pana Daniela Rogoziewicza, zam. Rzeszów ul. Krakowska 457, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr 1505/2, 1506, 1507/1, 1507/2, 1508/2, 1517/6, 1517/7, 1519/3, 1523/2, 1517/8 obr. 222 w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej.

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa