Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.71.5.2020.AS71

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

Rzeszów, 2020-06-01

AR.6733.71.5.2020.AS71

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 28 maja 2020 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Rusinek, 38-400 Krosno, ul. Krakowska 21/10,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach
nr 1361/4, 1362/1 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Herbowej.

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa