Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR. 6733.71.4.2020.AS71

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-05-18

  1. 6733.71.4.2020.AS71

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.  poz. 256),

 

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 18 maja 2020 r., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działce
nr 1151/2 obr. 225 położonej w Rzeszowie przy ul. Ustronnej
dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Rusinek.

 

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (Rzeszów, ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa