Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.67.2.2020.MJ67

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

AR.6733.67.2.2020.MJ67                                                                        

Rzeszów, 2020-05-11

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1945),

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

 

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 5 maja 2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Kędrę, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Jordanówka w Rzeszowie” na działkach nr 1383/7, 1383/11, 1376/2, 1376/1, 1382/3 obr. 222.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa