Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6740.67.2.2020.MJ67

AR.6740.67.2.2020.MJ67

Rzeszów, 2020-05-04

OBWIESZCZENIE

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia o wydaniu decyzji

Nr 6/2020  z dnia 2020-05-04, znak: AR. 6740.67.2.2020.MJ67

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa odcinka publicznej drogi

1 KD-L od istniejącej drogi gminnej publicznej zlokalizowanej m. in. na działce nr 5932/12 obr. 222 do granicy miasta Rzeszowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego „budowa odcinka publicznej drogi 1 KD-L

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I i etap II” na działkach ewidencyjnych:

 

  1. Działki, które Inwestor zamierza zająć pod pas drogowy objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:
  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II:

5931/4, 10/2, 162/5, 5932/13, 5932/12, 162/4.

  1. Działki, w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych leżących poza linią rozgraniczającą teren inwestycji (w liniach czasowego zajęcia):
  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów, obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II:

5958/4, 5958/3, 5958/5, 5941/4, 5941/1, 162/2, 5941/3.

 

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w dniach pracy Urzędu w godzinach od 8.00 do 15.30 w środę od 8.00 do 17.00 w Wydziale Architektury – Rzeszów, ul. Kopernika 15, pokój Nr 41.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa