Obwieszczenia

Obwieszczenie: AR.6733.66.5.2020.ES66

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-05-05

AR.6733.66.5.2020.ES66

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.293). 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 5 maja 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” przy ulicy Potockiego w Rzeszowie na działkach nr 413/1, 414, 428/1, 428/5, 428/6, 428/8 obr. 220 w Rzeszowie.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca. Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa