Obwieszczenia

Obwieszczenie: AR.6740.65.21.2020.ES65

                                       

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

 

            Stosownie do art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 256), oraz stosownie do art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami),

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

zawiadamia

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Wołowiec, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Rozbudowa odcinka ul. Św. Rocha w km 2+325 ÷ 2+775”  

realizowana w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa”

 

  1. Działki, które Inwestor zamierza zająć pod pas drogowy objęty liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:
  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów,

- jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, 0221 Rzeszów – Słocina:

851/1, 1068/1, 955/6, 945/21, 2006/3, 1070/1 (1070), 2004/1 (2004), 2005/9 (2005/6);

- jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, 0228 Matysówka:

466, 112/1 (112), 113/1 (113), 163/8 (163/4), 163/10 (163/5), 163/12 (163/6), 163/14 (163/7), 163/16 (163/2), 164/12 (164/1), 164/14 (164/10), 164/16 (164/7), 164/18 (164/9), 164/20 (164/8), 197/1, (197), 220/1 (220);

 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która uległa podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem. Ponadto numery działek zajmowanych przez inwestycję zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli przedstawiona jest tylko jedna działka, to jest to działka niedzielona, zajmowana przez inwestycję.

 

  1. Działki, w granicach terenu niezbędnego dla wykonania obiektów budowlanych leżących poza linią rozgraniczającą teren inwestycji (w liniach czasowego zajęcia):
  • województwo podkarpackie, powiat m. Rzeszów,

- jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, 0221 Rzeszów – Słocina,

1070/2 (1070), 2004/2 (2004), 2005/10 (2005/6), 1068/2, 1072/1, 2002/5, 2002/2, 2005/1, 2006/4;

- jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, 0228 Matysówka,

112/2 (112), 163/13 (163/6), 163/15 (163/7), 163/17 (163/2), 164/13 (164/1), 164/17 (164/7), 164/19 (164/9), 164/21 (164/8), 197/2 (197), 1307, 111, 165/1;

 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, która uległa podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem. Ponadto numery działek zajmowanych przez inwestycję zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli przedstawiona jest tylko jedna działka, to jest to działka niedzielona, zajmowana przez inwestycję.

 

Zainteresowani mogą w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z dokumentami sprawy w dniach pracy Urzędu w godzinach od 800 do 1500, w środę od 800 do 1700 w Wydziale Architektury - Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr  42  i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

                                                                                 Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

                                                                                                  Andrzej Skotnicki

                                                                                     Dyrektor Wydziału Architektury

                                                                                             Urzędu Miasta Rzeszowa

 

               KOMUNIKAT

W dniu 20 marca 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym stan zagrożenia epidemicznego został zastąpiony stanem epidemii, obowiązującym od dnia 20 marca br. do odwołania.
Jednocześnie informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Miasta Rzeszowa oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą. 

Ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie, której dotyczy zawiadomienie, można złożyć na piśmie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, 35-064 Rzeszów, Rynek 1, lub  e-mailem, lub poprzez platformę ePUAP.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę podawać sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Dane kontaktowe:

Infolinia: 1 77 88 99 00

lub

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Sekretariat- 17 875 4334
e-mail: ar@erzeszow.pl

 

Załączniki: