Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR. 6733.71.3.2020.AS71

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-04-27

  1. 6733.71.3.2020.AS71

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.  poz. 256),

 

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 27 lutego 2020 r., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach
nr 1532/13, 1532/14, 1532/16, 1532/18, 1532/19, 1532/20, 1532/21, 1532/22, 1532/23, 1532/24, 1532/25, 1532/26, 1532/27, 1532/28, 1532/29, 1532/30, 1532/31, 1532/32, 1532/33 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej
dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Marcin Rusinek.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (Rzeszów, ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa