Obwieszczenia

Obwieszczenie: AR.6733.66.7.2020.ES66

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-04-01

AR.6733.66.7.2020.ES66

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 256)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 24 marca 2020 r., na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Marcina Rusinka, zam. Krosno 38-400, ul. Krakowska 21/10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach 693, 735/2, 735/3, 735/4, 737/2, 737/3, 737/4 obr. 220 przy ul. Jaspisowej w Rzeszowie.

W ciągu 7 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia można w Wydziale Architektury (ulica Kopernika 15, pokój Nr 42) w godzinach od 8.00 do 15.30 (w środy od 8.00 do 17.00) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski w tej sprawie można złożyć na piśmie w ciągu wyznaczonych wyżej 7 dni w sekretariacie Wydziału lub przesłać drogą pocztową.

            W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Katarzyna Leśko

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury

                                                                                       Urzędu Miasta Rzeszowa