Obwieszczenia

Obwieszczenie AR. 6733.71.1.2020.AS71

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-03-31

  1. 6733.71.1.2020.AS71

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.  poz. 293),

 

 

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 31 marca 2020 r., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.:Budowa konstrukcji oporowych” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z pompowniami wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa pompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi na terenie osiedla Budziwój” na działkach nr 2823, 2822, 2821, 2820/6, 2820/3, 2820/1, 2570/6 i 2572/4 obr. 225 położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Jarzębinowej i Podleśnej,
w częściach
oznaczonych symbolami: A-B oraz: C-D, E-F-G, H-I dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 35-055 Rzeszów,
ul. Naruszewicza 18, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Mariusz Pawelec.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (Rzeszów, ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa