Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.68.1.2020.BS68

Rzeszów, 2020-03-25

AR.6733.68.1.2020.BS68

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

z a w i a d a m i a,

że w dniu 25 marca 2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Leśne Wzgórze w Rzeszowie” na działkach nr 4652/2, 4651/2, 4653/1, 4650/2, 4647/4, 4647/3, 4647/2, 4646/3, 4645/2, 4644/2, 4343/2, 4641/4, 4641/6, 4640/11, 4640/6, 4640/7, 4639/9, 4639/8, 4639/3, 4639/5, 4638, 4637, 4636, 4686, 4634, 4633, 4632, 4631, 4630, 4629, 4628, 4705/3, 4706, 4707, 4709, 4713 obr. 222.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 43) w godzinach od 8:00 do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

         

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa