Obwieszczenia

Obwieszczenie AR.6733.70.4.2020.MS70

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

 

Rzeszów, 2020-03-24

AR.6733.70.4.2020.MS70

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. 2020.293)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 24 marca 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia,

 na działkach nr 289/18, 289/19, 289/20 obr. 224

położonych przy ul. kard. K. Wojtyły w Rzeszowie”.

 

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 42) w godzinach od 8:00 do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

 Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa