Obwieszczenia

AR.6733.68.2.2020.BS68

Rzeszów, 2020-03-20

AR.6733.68.2.2020.BS68

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 293),

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

z a w i a d a m i a,

 

że w dniu 20 marca 2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Zielone Wzgórze   w Rzeszowie - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działce nr 4849 obr. 222 położonej przy ulicy Zielone Wzgórze w Rzeszowie.

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury (Rzeszów, ulica Kopernika 15, pokój Nr 43) w godzinach od 8:00 do 15:30, w środę od 8:00 do 17:00.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

           

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa