Obwieszczenia

Obwieszczenie - AR.6733.67.1.2020.MJ67

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-03-17

AR.6733.67.1.2020.MJ67

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2020poz.293),

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 17 marca 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1268/3, 1268/5, 1266/1, 1265/1, 1264, 1260, 1259/2 obr. 222 w Rzeszowie przy ul. Przybyszowskiej.

 

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Andrzej Skotnicki

Dyrektor Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa