Obwieszczenia

Obwieszczenie: AR.6733.66.1.2020.ES66

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Rzeszów, 2020-03-16

AR.6733.66.1.2020.ES66

OBWIESZCZENIE

 

            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.293). 

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 16 marca 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Ciepłownicza 1 – Zakład Karny od sł. nr 15 do st. transf. Zakład Karny 1” na części dz. nr ew. gr. 525, 498/5, 522 obr. 217 w Rzeszowie, oraz na części dz. nr. ew. gr. 245/1, 244, 245/2, 166/4, 265/9, 266/6, 266/5, 266/7, 266/3, 267/2 obr. 220 w Rzeszowie,

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać na piśmie w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Kopernika 15) lub przesłać drogą pocztową  w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów proszę powoływać się na sygnaturę sprawy, umieszczoną u góry z lewej strony.

 

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Katarzyna Leśko

Z-ca.. Dyrektora Wydziału Architektury

Urzędu Miasta Rzeszowa