Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Informacje o Wydziale

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres Bożnicza 2, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 875 47 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38
e-mail  brm@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00 
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Mirosław KUBIAK
Siedziba Bożnicza 2, 35-064 Rzeszów
Telefon 17 875 47 36
e-mail mkubiak@rzeszow.um.gov.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału.
4. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506 z późn. zm.)

- Statut Miasta Rzeszowa, uchwalony Uchwałą Nr LXVI/1557/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa (zmieniony Uchwałą Nr LXVII/1582/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa)

5. Struktura organizacyjna
-
6. Zadania
Zadania Biura Rady Miasta zostały szczegółowo określone w § 21 załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.
7. Tryb działania
Opis trybu działania
8. Wysokość opłat - nie dotyczy
Dane dotyczące opłat
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
- Prowadzi rejestr uchwał Rady Miasta Rzeszowa.
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
-
11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Mirosław Kubiak 2019.01.20
Zatwierdził Miroslaw Kubiak 2019.01.01