Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Biuro Ochrony Konsumentów

Data zatwierdzenia

2019-09-12

1. Siedziba
Adres ul. Baldachówka 8/9, 35-061 Rzeszów 
Telefon  1 77 88 99 00
e-mail konsument@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy

poniedziałek, wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 17:00

czwartek, piątek 7:30 - 15:30

2. Dyrektor
Imię i nazwisko Radomir Stasicki
Siedziba ul. Baldachówka 8/9, 35-061 Rzeszów 
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail konsument@erzeszow.pl
3. Miejski Rzecznik Konsumentów w Rzeszowie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Rzeszowa.

Warunkiem skorzystania z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie jest stałe zameldowanie/zamieszkanie (potwierdzone faktem opłacania we właściwym dla miasta Rzeszowa urzędzie skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych) na terenie miasta Rzeszowa osoby, której dotyczy zgłaszany problem (która jest stroną umowy, na tle której wystąpił problem) oraz zawarcie umowy z firmą zarejestrowaną na terenie RP na cele prywatne. Osoby mieszkające poza Rzeszowem powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.

 

Dane rzeczników na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/

Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich (dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą).Konsumenta, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Miejski Rzecznik Konsumentów udziela mieszkańcom Rzeszowa bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, w szczególności:

· udziela porad prawnych;

· występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;

· pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne;

· prowadzi edukację konsumencką· współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;

· wykonuje inne zadania określone w przepisach;

· udziela konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Interwencje Rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są wyłącznie po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę. Rzecznik nie możerozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców.

Rzecznik występuje do przedsiębiorców w sprawach, w których dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu.

Sprawy, którymi nie zajmuje się Rzecznik Konsumentów:

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

· roszczeń przedsiębiorców – przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego. Lista radców prawnych dostępna jest na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie::http://www.oirp.rzeszow.pl/

· ochrony danych osobowych – zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: http://www.giodo.gov.pl/)

· ochrony dóbr osobistych – osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (więcej informacji: http://www.rpo.gov.pl/)

· ochrony praw pacjentów – w sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta (więcej informacji: http://www.bpp.gov.pl/)

· ochrony praw ubezpieczonych – w tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Finansowego (więcej informacji: http://www.rzu.gov.pl/)

· ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych – członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi wewnątrzspółdzielczej – przed sądem (więcej informacji: http://www.krs.org.pl/)

· prawa pracy. W tego typu sprawach można zgłaszać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie (więcej informacji: https://rzeszow.pip.gov.pl/)

· sporów z organami administracji publicznej – osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata

· działalności samorządowych zakładów budżetowych, jednostek budżetowych oraz spółek, w których Gmina Miasto Rzeszów posiada udziały lub akcje.

4. Podstawa prawna
1.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483), art. 76:
Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.
2.) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.2016.814 j.t.)
Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: …18) ochrony praw konsumenta.
3.) Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.2015.184 j.t.)
- art. 37. Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami wykonują również: samorząd terytorialny, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.
- art. 39. 1. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej "rzecznikiem konsumentów".
5. Struktura organizacyjna
Biurem kieruje Miejski Rzecznik Konsumentów.
6. Zadania

1)   zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;

2)   występowanie do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony interesów konsumentów;

3)   wytaczanie powództw cywilnych na rzecz konsumentów oraz występowanie do toczących się postępowań cywilnych za zgodą konsumentów;

4)   składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

5)   pełnienie roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

6)   współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi.

7. Procedury działania

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
W ramach tej kompetencji udzielane są:
- bezpośrednie porady konsumenckie w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie, ul. Baldachówka 8/9, 35-061 Rzeszów w godzinach od 7.30 do 15.30;
- telefoniczne porady konsumenckie, tel.  17 875 46 91 lub pod numerem płatnej infolinii konsumenckiej: 801 440 220
- poprzez pocztę elektroniczną: konsument@erzeszow.pl

2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
Jest to uprawnienie rzecznika obwarowane sankcją karną za nieudzielanie odpowiedzi na pytania bądź zarzuty sformułowane w wystąpieniu. Żądanie przez rzecznika określonych informacji rodzi publicznoprawny obowiązek ich udzielenia przez przedsiębiorcę i nie stanowi czynności cywilnoprawnej, lecz akt administracyjny, w stosunku do którego przedsiębiorcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Kompetencja ta nie jest zatem absolutna, lecz ograniczona wyłącznie do spraw z zakresu ochrony interesów konsumentów. Rzecznik nie może występować do przedsiębiorców, gdy wpłynie do niego sprawa nie mająca charakteru konsumenckiego, tj. skarga przedsiębiorcy na przedsiębiorcę, skarga członka spółdzielni na organy spółdzielni. W takich przypadkach podejmowanie interwencji i nakładanie na przedsiębiorcę publicznoprawnych obowiązków stanowiłoby nadużycie prawa.

Niemniej ważnym dla pracy rzecznika jest jednak ustalenie, czy może wystąpić do przedsiębiorcy, gdy konsument nie posiada żadnych dokumentów świadczących o zasadności konkretnego roszczenia konsumenckiego, tj. w przypadku zagubienia rachunków, wygaśnięcia roszczeń, lekkomyślnego zawarcia niekorzystnej umowy, itp. Czy w tego rodzaju skargach żądanie od przedsiębiorców wyjaśnień nie stanowi swego rodzaju nadużycia? Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że w tych przypadkach dopuszczalne jest podjęcie wystąpienia, chociażby w celu wyjaśnienia sprawy, tj. uzyskania jednoznacznych informacji i stanowiska przedsiębiorcy wobec roszczeń konkretnego konsumenta. Poza tym rzecznik nie winien się kierować w swojej pracy wyłącznie „minimalizmem ustawowym”, tj. dochodzeniem roszczeń tylko i wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Czy można stwierdzić, że skarga jest całkowicie bezzasadna, gdy po dwóch latach użytkowania samochodu klient zgłasza u sprzedawcy reklamację tego towaru (a więc po wygaśnięciu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu nienależytej jakości towaru konsumpcyjnego)? Czy tego typu towar ze względu na taką regulację prawną powinien bezkolizyjnie działać jedynie przez okres dwóch lat? Wydaje się, że dla tego typu przypadków rzecznik powinien występować do przedsiębiorców nie powołując się jedynie na obowiązujące przepisy prawne, lecz również na istnienie pewnych obyczajów kupieckich, na możliwość rozwiązania każdego sporu konsumenckiego również w formie gestu handlowego. Skuteczne działanie nie zawsze musi odwoływać się do wezwań, żądań, czy kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jest jeszcze szeroki wachlarz działań polubownych, wszelkiego rodzaju apeli, odwołań do dobrych obyczajów kupieckich, itp. Pewnym nadużyciem wydawałoby się natomiast informowanie w treści wystąpienia przedsiębiorców o możliwości wytoczenia przeciwko nim powództwa cywilnego na rzecz skarżącego konsumenta, w sytuacji, gdy nie ma ku temu stosownych dowodów, poza twierdzeniami i żądaniami konsumenta.

3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Decyzje o wytoczeniu powództwa cywilnego w konkretnej sprawie konsumenckiej podejmuje rzecznik na podstawie zebranego wraz z konsumentem materiału dowodowego oraz po przeanalizowaniu wszelkich aspektów sprawy, 
gdy naruszenie interesu Konsumenta przez przedsiębiorcę dotyczy potrzeb Konsumenta istotnych z punktu widzenia szerszego interesu publicznego. Przy czym konsument nie może żądać od rzecznika wytoczenia powództwa cywilnego w konkretnej sprawie. Rzecznik może podjąć działania procesowe na rzecz indywidualnego konsumenta, w szczególności gdy zachodzi obawa utraty przez konsumenta przysługującego mu prawa wskutek prekluzji, lub obawa znaczącego utrudnienia dochodzenia roszczenia w razie upływającego terminu przedawnienia, wskutek której konsument nie może udać się o pomoc do fachowego pełnomocnika, czy też zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzącego szczególne wątpliwości bądź mającego znaczenie precedensu, wreszcie w przypadku masowości naruszeń praw konsumentów przez danego przedsiębiorcę.

Jednakże to rzecznik w konkretnym stanie sprawy ocenia, czy jego aktywność procesowa będzie potrzebna i konieczna, dlatego tylko rzecznik ocenia czy wytoczy powództwo. Dzieje się tak także dlatego, gdyż uprawnienia procesowe w sprawie cywilnej są uprawnieniem rzecznika (verba legis – „może"), a instytucja rzecznika nie jest darmowym substytutem kancelarii adwokata czy radcy prawnego. Rzecznik konsumentów działa w ramach własnych kompetencji i we własnym imieniu, nie jest pełnomocnikiem Konsumenta.
Podejmując decyzje o wytoczeniu powództwa cywilnego winien przeanalizować szereg aspektów konkretnej sprawy. Po pierwsze zasadność powództwa cywilnego, tj. czy sprawa nie jest obarczona zbyt dużym ryzykiem oddalenia powództwa z powodu braków dowodowych, czy też innych uchybień, np. wygaśnięcie roszczeń, niejednoznaczne opinie rzeczoznawców, itp. Należy mieć na uwadze okoliczność, że obowiązujące przepisy prawne zwalniając rzecznika od kosztów sądowych dopuszczają jednocześnie, w przypadku oddalenia powództwa, zasądzenie od budżetu miasta kosztów zastępstwa procesowego. Poza tym należy zważyć, czy określone postępowanie przedsiębiorcy ma charakter powszechny i godzi w interesy szerszej grupy konsumentów. Najbardziej jednak pożądanym kryterium jest precedensowy charakter sprawy. 

4. Współdziałanie z organami ochrony konsumentów oraz organizacjami konsumenckimi.
Współdziałanie z UOKiK może przybierać formę wymiany informacji konsumenckiej, może jednak przybrać formę formalnoprawną, gdy rzecznik składając wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów staje się stroną postępowania toczącego się przed Prezesem UOKiK.
Nie można się obyć również bez ścisłej współpracy z Inspekcją Handlową, której kompetencje w pewnym zakresie powielają się z kompetencjami rzecznika konsumentów, tj. zarówno rzecznik jak i Inspekcja mają możliwość wszczęcia postępowania mediacyjnego. Praca obu organów winna być skoordynowana, aby nie istniały znaczne rozbieżności w sposobach postępowania oraz by praca obu organów nie powielała się bez potrzeby.
Współdziałanie z organizacjami konsumenckimi polega głównie na wymianie informacji – rzecznicy najczęściej przekazują informacje o precedensowych sprawach do publikacji w Biuletynie Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Stowarzyszenie to organizuje również, na zlecenie UOKiK, szkolenia dla rzeczników. Bardzo pomocne dla pracy rzecznika okazują się badania prowadzone wśród konsumentów przez organizacje konsumenckie. Dzięki nim rzecznicy uwrażliwiają swoje działania na konkretne sprawy, które według badań stanowią najczęstsze problemy dla konsumentów. Zadania rzecznika również w dużej mierze powielają się z zadaniami organizacji konsumenckich, które wspomagają konsumentów w dochodzeniu uprawnień, wytaczają na ich rzecz powództwa cywilne i tutaj zachodzi konieczność skoordynowania działań.

5. Pełnienie roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.
Ta kompetencja winna być wykonywana na bieżąco, w miarę ujawniania wykroczeń popełnianych na szkodę konsumentów. Nie ma zatem możliwości zaplanowania ilości tego typu postępowań, ani potrzeby ustalania szczególnych metod jej wykonywania.

8. Wysokość opłat
Wszelkie czynności podejmowane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie na rzecz konsumentów są bezpłatne. W niektórych przypadkach, konsumenci wnioskujący o wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym mogą być poproszeni przez rzecznika o zlecenie i opłacenie opinii rzeczoznawcy. Rzecznik nie powinien pozywać przedsiębiorców w przypadku, gdy nie dysponuje odpowiednią dokumentacją i istnieje konieczność sporządzenia odpowiednich opinii, ekspertyz (np. w przypadku, gdy przedsiębiorca zlecił opinię uprawnionemu rzeczoznawcy o jakości reklamowanego towaru, z której wynika bezzasadność roszczeń konsumenckich). 
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Rejestry spraw prowadzone na bieżąco.Protokoły spraw archiwalnych.
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

  Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, adres e-mail: iod@erzeszow.pl,  ;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art.  9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:

5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.
11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Marietta Benedyk 09.12.2019r.
Zatwierdził Radomir Stasicki 09.12.2019r.