Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszowa

Biuro Inspektorów Ochrony Danych

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail iod@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Antoni Wilk
Siedziba ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail iod@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora

1. Koordynacja pracy Biura

2. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych dla Urzędu Miasta Rzeszowa

4. Podstawa prawna

1. Art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

2. Art. 8 ustawy z dania 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

5. Struktura organizacyjna

1. Dyrektor Biura - Inspektor Ochrony Danych dla Urzedu Miasta Rzeszowa

2. Pracownicy Biura - Inspektorzy Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów

6. Tryb działania

Do zadań Biura Inspektorów Ochrony Danych wykonywanych na rzecz Urzędu Miasta Rzeszowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów wskazanych odrębnym zarządzeniem, należy w szczególności:

1)    informowanie administratorów, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także na mocy innych  przepisów Unii oraz ustaw z zakresu ochrony danych osobowych i doradzanie im w tych sprawach;

2)   monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także na mocy innych  przepisów Unii oraz ustaw z zakresu ochrony danych osobowych i doradzanie im w tych sprawach oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązanych z tym audytów;

3)   udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania;

4)   współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5)   pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

Zarządzenie nr 31/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr VIII/1136/ 2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia  8 stycznia 2021 r.

Zarzadzenie nr VIII/1221/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 marca 2021  r..

Zarządzenie nr VIII/1415/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 lipca 2021 r.

8. Rejestry, archiwa, ewidencje

1. Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych

2. Zbiorczy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

3. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych

Dane opracowania
Opracował Antoni Wilk 2019.11.20
Zatwierdził Antoni Wilk 2019.11.20