Rok 2020

Wszelkie niezbędne informacje oraz terminy składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert, ogłoszonych do dnia 31-12-2019 r., na zadania będące do realizacji z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2020 r. znajdują sie pod adresem: http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych oraz http://s.bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/biuro-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej-i-zezwolen/otwarte-konkursy-z-zakresu-ochrony-praw-konsumentow/rok-2020

Prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa

W dniu 27 grudnia 2019 r. ukazało się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2020 roku pn.: „Prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa”. Oferty w ramach niniejszego konkursu ofert należy składać w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 17 stycznia 2020 r.

Treść Ogłoszenia zawierającego szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadania publicznego wraz załącznikami do ogłoszenia dostępne są pod adresem:

http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych/36822,prowadzenie-punktu-poradnictwa-konsumenckiego-na-terenie-miasta-rzeszowa.html