Rok 2020

Wszelkie niezbędne informacje oraz terminy składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert, ogłoszonych do dnia 31-12-2019 r., na zadania będące do realizacji z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2020 r. znajdują sie pod adresem: http://s.bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-o-konkursach-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych oraz http://s.bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/biuro-ewidencji-dzialalnosci-gospodarczej-i-zezwolen/otwarte-konkursy-z-zakresu-ochrony-praw-konsumentow/rok-2020

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2020 r.
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do Komisji konkursowej link