Aktualności

Nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (przeważająca działalność wg PKD kody: 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z)

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oznaczoną wg PKD, jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z.

Nabór wniosków o dotację trwa do dnia 15 kwietnia 2022 r.
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5000 zł.
Wsparcie udzielane jest jednokrotnie.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, wykonywania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez Powiatowy Urząd Pracy na konto przedsiębiorcy.
Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną.

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy:

 • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, zgodny z kodami:
  - 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów.
  - 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
  - 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r.
  Oznacza to, że przedsiębiorca ma możliwość wykazania spadku przychodów jedynie
  w grudniu 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów może być luty 2020 r., lub wrzesień 2020 r, lub grudzień 2020 r., lub listopad 2021 r.
 • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Dodatkowo:
• działalność gospodarcza mikro i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji, mogła być natomiast zawieszona w grudniu 2021 r. oraz odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodu,
• przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej określonym kodem PKD,
• zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień31 marca 2021 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 31 marca 2021 r.) nie będą uwzględniane,
• o dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Szczegółowe informacje wraz z drukami do pobrania znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakładce Aktualności